Definitie van dyslexie

De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) geeft in haar herziene brochure uit 2008 de volgende definitie van dyslexie:

"Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau."

In het PDDB van Blomert (2006) is dyslexie als volgt gedefinieerd:

"Dyslexie is een specifieke lees- en spellingstoornis met een neurobiologische basis, die wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische en orthografische taalverwerking. Deze specifieke taalverwerkingsproblemen wijken proportioneel af van het overige cognitieve, en m.n. taalverwerkingsprofiel en leiden tot een ernstig probleem met het lezen en spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs. Dit specifieke lees- en spellingprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling, die op grond van de overige cognitieve vaardigheden geïndiceerd zou zijn."

Lees meer over dyslexie, de sterke punten van dyslectici en de kernproblemen bij dyslexie op de website van Stichting Taalhulp onder het kopje 'Dyslexie'.

Publicaties over dyslexie en taal

Hier staan artikelen die betrekking hebben op onderzoek en behandeling van dyslexie en artikelen die relevant zijn zijn voor taalbeheersing.

  1. Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) van Blomert (2006) en de herziene versie van het PDDB (NRD) (2013)
   De wijzigingen in de herziene versie van het protocol 2013 zijn aangegeven als *…**
  2. Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs (2012)
   Met toegankelijke informatie over dyslexie, dyslexieprotocollen en andere lees- en spellingproblemen op de basisschool. Masterplan Dyslexie/Expertisecentrum Nederlands.
  3. Leidraad dyslexie Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling. (2015) Masterplan Dyslexie/NRD/KD.
  4. Leerlingdossier voorbeeld (2014) Masterplan Dyslexie/NRD/KD.
  5. Leren lezen en schrijven is een kunst Voorkomen van laaggeletterdheid bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (2012)
   Dr. Hanneke Wentink, Lectoraat Functionele geletterdheid in doorlopende leerlijnen.
  6. Met lezen aan de slag in cluster 4 Een katern bij de protocollen leesproblemen en dyslexie (2010)
   Dr. Hanneke Wentink, M&O-groep, Nanda van Oorschot, KPC Groep ’s-Hertogenbosch, Masterplan Dyslexie.
  7. Cito spellingtoets 3.0 Categorieënoverzicht auditief dictee groep 3 t/m 6
  8. Masterplan Dyslexie - Procedure CITO en Begrijpend Lezen
  9. SDN Brochure Dyslexie - Diagnostiek en Behandeling, geheel herziene versie 2016
  10. Wat is het langetermijneffect van het aanleren van klankletterkoppelingen in groep 2 op de leesresultaten van leerlingen in groep 3?
  11. NKD: Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 (2018)
  12. NKD: Richtlijn Omgaan met doublures (2018)

Transitie dyslexiezorg naar gemeenten

  1. Factsheet EED 1 (2014), Factsheet EED 2 veldnorm zorgprotocol (2014) en Voor Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Jeugd (2014)
   Uitgaven van NRD/KD/NIP/NVO/NVLF.
  2. Dyslexiezorg onder de Jeugdwet (2014)
   Een handreiking voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. Een uitgave van het Ministerie van VWS, Ministerie van V&J en de VNG.

Taalbeheersing

  1. Referentieniveaus Taal en Rekenen (2009)
   In de Referentieniveaus is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Dit zijn de basiskennis en -vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn. Kijk voor meer informatie op www.taalenrekenen.nl.
  2. Artikel PLOS ONE over lezen op een tablet (2013)
   Matthew H. Schneps, Jenny M. Thomson, Chen Chen, Gerhard Sonnert, Marc Pomplun. E-Readers Are More Effective than Paper for Some with Dyslexia.
  3. Beter lezen door een e-boek, resultaten van het onderzoek "Digitale leeskilometers in groep 3" (2016)
   dr. Marga Sikkema-de Jong, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden.
   Bekijk ook de video over de onderzoeksresultaten.

Publicaties over de F&L methode® vindt u hier