Schoolarrangement

Steeds meer scholen gebruiken Taal in Blokjes schoolbreed in de onderbouw voor de ondersteuning en verbetering van het leren lezen en spellen. Scholen willen pro-actief handelen bij risicogroepen en onderwijs aanbieden waarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van elke leerling in het kader van het Passend Onderwijs. Ook willen scholen zoveel mogelijk aansluiten bij de referentieniveaus Taal (Referentiekader taal en rekenen van OCW, zie publicaties over taalbeheersing). Voor deze scholen en ook voor bovenschoolse samenwerkingsverbanden zijn implementatiepakketten op maat mogelijk van Taal in Blokjes.

 

Bij een schoolarrangement of een bovenschools arrangement implementatie Taal in Blokjes kan worden gedacht aan:

 • aantrekkelijk schaalvoordeel bij de aanschaf van materialen voor klassen en groepen, bijvoorbeeld bij de klankblokken en de werkboeken van Taal in Blokjes (door een meerjarenplan en of bundeling van samenwerkende scholen kan een aanzienlijke kostenbesparing worden bereikt),
 • ondersteuning met de software van Taal in Blokjes: de Taal in Blokjes Reader met school- en thuislicenties,
 • training van Intern Begeleiders, leerkrachten en taalspecialisten,
 • implementatiebegeleiding op school (o.a. combinatie met taalmethodes).

Mail voor meer informatie en vragen naar schoolarrangement@taalinblokjes.nl

 

 

.Voorbeeld stappenplan in de klas lezen én spellen met Taal in Blokjes

Dit is een geïntegreerd stappenplan voor het combineren van lezen en spellen met Taal in Blokjes. Tijdens het behandelen van een spellingcategorie kan je steeds een stap weghalen totdat je alleen een auditief dictee geeft, zonder klankblokken. Het doel is dat de leerlingen de kleuren internaliseren en gaan “blokken in het hoofd”.

Stap 2 en 3 kan je soms al redelijk snel overslaan, afhankelijk van de situatie en het niveau van de leerlingen. Het blijft echter cruciaal om gecodeerde woorden (en teksten) hardop te lezen, ook voor de spelling! Bij de volgende spellingcategorie gebruik je weer meer stappen.

Kies de werkwijze A of B en ga verder met C.

A) Met de Taal in Blokjes Reader software op het digibord

 1. Zet woordpakketten in Taal in Blokjes Reader software, codeer deze en projecteer deze op het digibord. Dan eerst voorlezen en samen lezen (koorlezen).
 2. Laat de woorden staan op het digibord. Visueel dictee: de leerlingen bouwen met de klankblokken de woorden op het digibord (de leerling verklankt bij het blokken maar kan
  "spieken" op het digibord).
 3. De leerlingen kijkt het blokwoord na m.b.v. het digibord. In een groepje kijken leerlingen elkaar na.
 4. Zet het digibord uit. Zie hieronder voor stap 5 en verder: auditief dictee

B) Met een woordenlijst op papier

 1. Kopieer de woordenlijst (bijv. een woordpakket) in groot lettertype op een blaadje. Laat de leerling(en) de woordenlijst zelf coderen en hardop lezen. Door het hardop lezen koppelt de leerling de kleuren aan de uitspraak van de klanken.
 2. Visueel dictee: de leerlingen bouwen met de klankblokken de woorden (de leerling verklankt bij het blokken maar kan "spieken" op het zelf gecodeerde blaadje).
 3. De leerling kijkt blokwoord na m.b.v. de zelf gecodeerde woordenlijst. In een groepje kijken leerlingen elkaar na.
 4. De leerling draait het codeerblaadje om. Zie hieronder voor stap 5 en verder: auditief dictee.

C) Auditief dictee met blokken
De leerling krijgt een voorbereid auditief dictee van de woorden: één woord tegelijk.

 1. De leerling bouwt het woord met de klankblokken en verklankt hierbij het woord (de leerling zegt de klank, pakt het blokje enz.). In een groepje kijken leerlingen elkaar na.
 2. De leerling schrijft het woord op. In een groepje kijken leerlingen elkaar na.
 3. En nu naar het volgende woord!
 4. Als er tijd is: laat de leerling een paar zinnen maken met de woorden van het woorddictee. Dit is goed voor de generalisatie en herhaling in een context.

D) Auditief dictee zonder blokken
Sla stap 5 over. De leerling luistert naar het woord en schrijft het woord op, zonder eerst te blokken.